ov-kluby.net
ov-kluby.net
program - [jazz tibet club]

tue  13.11.2018
 

floex & tom hodge (uk) + virtual symphony orchestra
koncert
začátek: 20.00
vstup: 200,- / 250,-
>podrobnosti
[jazz tibet club]
 

 
© ov-kluby.net [kudy&kam]
fax:: 596 782 302
e-mail:: ov-kluby@ov-kluby.net
web:: www.ov-kluby.net